Backcountry Ski Touring Hokkaido

Introduction to Backcountry Skiing

Advanced Backcountry Tours

Mt Yotei Backcountry Skiing

Yotei Summit Tours

Brian Muller going through powder. Photo by Sea and Summit Photography

Lift Assisted Backcountry Trips

Multi-day Japan Ski Tours